تبلیغات
ღحـــس میــــكنم تــــو رو ...ღ - خــــــدا...

خــــــدا...

سه شنبه 13 تیر 1391 06:57 ب.ظ

نویسنده : مینــــا

 

خـــــدا رو مـــــی خوام نه واســـــه اینکـــــه ازش چیـــــزی بخـــــوام
خـــــدا رو مـــــی خوام نه واســـــه مشـــــکل و حـــــل غصـــــه هام

خـــــدا رو دوســـــت دارم نه واســـــه ی جهنـــــم و بهشـــــت
خـــــدا رو دوســـــت دارم ولـــــی نه واســـــه ی زیبـــــا و زشـــــت

خـــــدا رو مـــــی خوام نه واســـــه خـــــودم که باشـــــم یا بـــــرم
خـــــدا رو مـــــی خوام نه واســـــه روزای تلـــــخ آخـــــرم

خـــــدا رو مـــــی خوام نه واســـــه سکـــــه و سکـــــوی و مقـــــام
خـــــدا رو مـــــی خوام که فقـــــط تو رو نگـــــه داره بـــــرام

خـــــدا رو دوســـــت دارم واســـــه اینکـــــه تـــــو رو بهـــــم داده
خـــــدا رو دوســـــت دارم چـــــون عاشـــــق بـــــودن و یـــــادم داده

خـــــدا رو دوســـــت دارم چـــــون عاشـــــقا رو خیلـــــی دوســـــت داره
خـــــدا رو دوســـــت دارم چـــــون عاشـــــق و تنهـــــا نمـــــی زاره

خـــــدا رو دوســـــت دارم واســـــه اینکـــــه تـــــو رو بهـــــم داده
خـــــدا رو دوســـــت دارم چـــــون عاشـــــق بـــــودن و یـــــادم داده

خـــــدا رو دوســـــت دارم چـــــون عاشـــــقا رو خیلـــــی دوســـــت داره
خـــــدا رو دوســـــت دارم چـــــون عاشـــــق و تنهـــــا نمـــــی زاره

خـــــدا رو دوســـــت دارم واســـــه اینکـــــه حواســـــش با مـــــنه
خـــــدا رو دوســـــت دارم آخـــــه همیشـــــه لبخـــــند مـــــی زنه

خـــــدا رو دوســـــت دارم واســـــه اینکـــــه مـــــن و تـــــو با همیـــــم
خـــــدا رو دوســـــت دارم که مـــــی دونه ما عاشـــــق همیـــــم
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 16 تیر 1391 03:47 ق.ظ